button-up anchor

Det finns många olika typer av lymfom. I det här avsnittet beskriver vi kort några andra typer.

 

Mantelcellslymfom

Detta är en relativt ovanlig form av lymfom som främst förekommer hos äldre och som är vanligare hos män. Sjukdomen sitter ofta i lymfkörtlar och i benmärgen men kan också sitta i väggen i tjocktarmen eller magsäcken.

 

Behandling av Mantelcellslymfom

Mantelcellslymfom svarar inte lika bra på standardbehandlingen CHOP som andra högmaligna lymfom. Yngre patienter får istället tillägg av ett annat cytostatikum (cytarabin) i kombination med monoklonal antikroppsbehandling och högdosbehandling följt av autolog stamcellstransplantation. Äldre patienter behandlas med mindre intensiv cytostatikabehandling i kombination med antikroppsbehandling.

 

Burkittlymfom och Lymfoblastiskt lymfom

Burkittlymfom och lymfoblastiska lymfom är mycket snabbväxande former av lymfom som oftast förekommer hos barn eller yngre vuxna. Prognosen är oftast god vid snabbt insatt behandling.

 

Behandling av Burkittlymfom och Lymfoblastiskt lymfom

Burkittlymfom och lymfoblastiska lymfom är mycket aggressiva högmaligna former av lymfom. Patienterna får ofta intensiv cytostatikabehandling med flera olika läkemedel och behöver ofta ligga inlagda på sjukhset under behandlingen. Man ger också cytostatikabehandling i ryggmärgsvätskan. De flesta yngre patienter med denna form av lymfom kan dock botas.

 

T-cellslymfom

De flesta former av lymfom utgår från den typ av vita blodkroppar som kallas B-lymfocyter. Ungefär 10-15% av lymfomen utgår istället från så kallade T-lymfocyter och kallas därför T-cellslymfom. Det finns ett stort antal olika typer av T-cellslymfom men de flesta är ovanliga. Ofta uppträder T-cellslymfom i lymfkörtlar och benmärg som andra typer av lymfom. Men T-cellslymfom kan också uppträda på andra platser som t ex i huden.

 

Behandling av T-cellslymfom

T-cellslymfom behandlas vanligen med cytostatikakombinationen CHOP. Hos yngre patienter läggs ofta högdosbehandling med autolog stamcellstransplantation till.

T-cellslymfom som bara sitter i huden behandlas med ljus- eller strålbehandling.

Upp