button-up anchor

Vilken behandling kommer jag att få?

Behandling för Hodgkinlymfom består vanligtvis av cytostatikabehandling, oftas i kombination med strålbehandling.

 

Det finns flera alternativ att välja mellan och din behandlingsplan kommer att utformas specifikt för dig, i enlighet med riktlinjer som är gemensamma för landet.

 

Behandlingsvalet kommer att bero på:

  • Vilket stadium sjukdomen är i – dvs utbredningen av lymfomet.
  • Riskfaktorer utifrån blodprover
  • Din hälsa och individuella omständigheter
  • Dina personliga önskemål och behov

Tabellen nedan visar vanligt förekommande behandlingar för olika stadier av Hodgkinlymfom

 

Tabell i separat fil

 

I Sverige finns nationella behandlingsriktlinjer upprättade av specialister på lymfom. Riktlinjerna hjälper läkaren med beslut om lämpligaste behandling och möjliggör lika behandling för alla patienter.

 

Cytostatikabehandling

Den vanligaste behandlingen för patienter med Hodgkinlymfom är kombinationsbehandling av flera cytostatika (t ex kombinationerna ABVD eller BEACOPP). Patienter med mindre utbredd sjukdom (stadium I-II) får oftas 2-4 behandlingsomgångar (cykler) medan patienter med mer avancerat sjukdomsstadium (stadium III-IV) får 6-8 cykler.

 

Strålbehandling

 

Strålbehandling ges oftast efter cytostatikabehandling till patienter med tidigt sjukdomsstadium. Behandlingen riktas specifikt mot de påverkade områdena och lymfkörtlarna i kroppen.

 

Ytterligare behandling kan behövas

Om sjukdomen inte skulle svara på första behandlingen eller om du får ett återfall av lymfomet ges andra kombinationer av cytostatika, efterföljt av cytostatika i mycket hög dos.

 

För att kunna ge cytostatikabehandling i mycket hög dos är det nödvändigt att därefter tillföra benmärgsstamceller, så kallad autolog stamcellstransplantation.

Vid en stamcellstransplantation tas stamceller ut från kroppen (det kallas ibland för att skörda stamceller)innan cytostatika i höga doser ges. Stamcellernas ges sedan tillbaka till kroppen efter cytostatikabehandlingen i form av en spruta eller dropp. På grund av att högdosbehandling med cytostatika medför en hel del biverkningar är det inte möjligt att ge till alla patienter.

 

De flesta Hodkinlymfom behandlas lika med undantag för en typ.

 

Hodgkinlymfom av typ lymfocytpredominans (LP)

 

Detta är en ovanlig typ av Hodgkinlymfom som ofta har ett mycket stillsamt förlopp. I tidiga stadier behandlas denna sjukdom enbart med strålbehandling. Hos patienter med utbredd sjukdom kan det bli aktuellt med antikroppsbehandling. Prognosen är mycket god i de flesta fall.

 

Den vårdpersonal som har hand om dig och även patientföreningen (Blodcancerförbundet och deras lokal föreningar) kan ge dig en mängd råd om hur du kan leva ett bra liv med lymfom.

 

Din läkare eller sjuksköterska kan hjälpa dig att komma i kontakt med en kurator på sjukhuset, eventuella stödgrupper och den lokala patientföreningen om du behöver stöd och någon att tala med.

Upp