button-up anchor

Cytostatikabehandling vid återfall av högmaligt lymfom

Cytostatika kallas även cellgift och är en vanlig form av behandling vid många typer av cancer. De flesta patienter med lymfom kommer att få cytostatika någon gång under sin behandling.

 

Vid ett återfall är det vanligt att cytostatika och antikroppar ges som behandling igen. Men det kan vara en annan kombination än den du fick tidigare. Ibland kan cytostatika ges i höga doser inför en stamcellstransplantation. I vissa fall kan denna intensiva behandling leda till att det högmaligna lymfomet botas.
Sådan behandling är dock inte lämplig för alla patienter och om man inte tror att man kan bota sjukdomen så kommer man att fokusera på att lindra symtomen.

 

Cytostatika fungerar så att det dödar celler som delar sig snabbt

 

Det finns många olika typer av cytostatika men alla fungerar så att de stör tillväxten och delningsförmågan hos snabbt växande celler och dödar dem. Liksom andra typer av cancerceller så delar sig lymfomceller mycket snabbare än normala celler. Cytostatika är därför ett bra sätt att döda så många lymfomceller som möjligt.
Cytostatika påverkar dock även andra celler i kroppen som växer och delar sig snabbt. Det är därför du kan få vissa biverkningar som håravfall och illamående.

 

Det finns många sorters cytostatika som kan användas för att behandla ett återfall av lymfom

Vilken typ av cytostatika som du kommer att få beror på många saker som till exempel vilken sorts lymfom du har och dina individuella omständigheter.

Vid lymfom ges ofta en kombination av mer än ett cytostatikum och behandlingen kallas ofta för de initialer på de läkemedel som används.

 

Den specifika kombination av läkemedel som du kommer att få beror på vilken typ av lymfom du har. Det är vanligt att olika läkemedelskombinationer används vid olika tillfällen under behandlingen så det är inte säkert att du får samma behandling vid ett återfall som du fick första gången du behandlades. De läkare som ansvarar för dig kommer att välja den cytostatikabehandling som de tror kommer att ge dig störst chans till remission. Om du till exempel fått CHOP första gången du behandlades är det mycket troligt att du får en annan kombination nästa gång.

 

Cytostatika används ofta tillsammans med andra former av behandling som till exempel strålbehandling eller immunterapi dvs antikroppar. Många människor är rädda för de biverkningar som cytostatikabehandlingen kan ge, men det är viktigt att komma ihåg att inte alla får biverkningar och att många av biverkningarna kan förebyggas och behandlas med läkemedel. Allvarliga biverkningar kan förekomma och du bör prata med din läkare om dem innan du påbörjar behandling. Du kan också hitta mer information om biverkningar på de patientinformationer som medföljer dina läkemedel och som den vårdpersonal som har hand om dig kan ge till dig.

Hur ofta behöver jag komma till mottagningen för cytostatikabehandling?

Cytostatika ges vanligtvis i cykler med en paus mellan behandlingarna.

Längden på varje cytostatikacykel kan variera beroende på lymfomtyp och vilka läkemedel som ingår i behandlingen. Oftast ges behandlingen på en dag men ibland kan den delas upp på två dagar.

En typisk behandlingsregim med cytostatika vid högmalignt lymfom består vanligtvis av mellan 3-6 cykler med behandling. Mellan varje behandling gör man 2 - 3 veckors uppehåll. En hel behandlingsomgång med cytostatika tar alltså flera månader men detta beror på flera faktorer och skiljer sig från person till person.

Det händer att cytostatika ges ensamt men används mestadels tillsammans med immunterapi.

Din läkare har bestämt vilken typ av behandling som är bäst för dig grundat på vilken typ av sjukdom du har och på information om ditt allmänna hälsotillstånd och dina individuella omständigheter. Du kommer också att behöva komma på regelbundna kontroller efter att behandlingen är färdig.

 


Vid återfall av högmalignt lymfom så ges ofta cytostatika i högdos i samband med en stamcellstransplantation för att försöka bota sjukdomen. Denna typ av behandling är dock inte lämplig för alla.

Vad händer under behandlingsbesöket?

  • Du kommer troligtvis att träffa din läkare i början av varje behandlingsbesök

Din läkare kommer att fråga hur du mår och undersöka din allmänna hälsa och han eller hon kommer att berätta vad du kan förvänta dig av din behandling. Det är dock en specialutbildad sjuksköterska på mottagningen som kommer att ge dig behandlingen.

  • Många typer av cytostatika ges intravenöst (som injektion eller dropp)

Detta innebär att sjuksköterskan sätter en s.k. kanyl. Kanylen sätts med hjälp av en nål i en ven, vanligtvis i armen. Nålen tas sedan tas bort och kvar i blodkärlet lämnas en liten plastkateter där läkemedel kan ges. Om behandlingen ges i droppform kommer läkemedlet att blandas i en påse med vätska och lösningen droppar sedan långsamt in i kroppen genom katetern.

 

Ibland används något som kallas central venös infart (CVI). En CVI är en venkateter som ofta sätts i ett av de större kärlen i övre delen av bröstkorgen och som kan ligga kvar under en längre tid för upprepade behandlingar. Det finns flera olika typer av centrala venösa infarter och de vanligaste alternativen är en PICC-line, där en tunn silikonkateter sätts via en venkanyl i armen och som sträcker sig ända upp till ett stort centralt blodkärl i bröstkorgen, eller en central venkanyl (CVK) som sätts direkt i ett av de större blodkärlen, ofta på halsen eller vid nyckelbenet . En subkutan venport (Port-a-Cath), som är en dosa som opereras in under huden och är ansluten till ett större kärl, används också ibland.

 

Fördelen med en CVI är att den kan vara kvar en längre tid och att venerna i armarna inte blir ärriga och sönderstuckna eftersom den kan användas varje gång ett läkemedel ska ges intravenöst. Man kan även ta blodprover i den centrala venösa infarten. Vissa läkemedel är också kärlretande och är då bättre att ge i större, centrala blodkärl än i små perifera vener i armen.

 

Vissa typer av cytostatika och läkemedel mot biverkningar kan tas i tablettform och därför kan det hända att du får en kombination av både injektioner eller dropp och tabletter vid varje besök.
Din läkare och sjuksköterska kan ge dig information om vad du kan förvänta dig i samband med din behandling.

Upp