button-up anchor

Hur fick jag lymfom? Varför just jag?

Varför just jag?

Många patienter tänker "Varför just jag?" när de får diagnosen lymfom och detta är en helt normal mänsklig reaktion. Tyvärr är det ingen som vet säkert vad som orsakar sjukdomen. Man vet att den inte är smittsam så du kan inte ha fått den av någon annan och du kan heller inte ge lymfom till någon. Det finns inga bevis på att lymfom är ärftligt och familjemedlemmar till en patient med sjukdomen har alltså inte större benägenhet att få lymfom än andra människor. Till skillnad från andra former av cancer orsakas inte heller lymfom av livsstilsfaktorer eller rökning. Ingenting som du har gjort kan ha orsakat att du fått lymfom.

 

Vem kan drabbas av lymfom?

Lymfom kan drabba människor i alla åldrar men nästan alla former av sjukdomen är vanligare hos äldre människor. Medelåldern för diagnos är 65 års ålder men lymfom kan även drabba unga vuxna och även små barn. Lymfom förekommer hos bägge könen men sjukdomen är mycket vanligare bland män än bland kvinnor. Lymfom är också vanligare bland människor som redan har ett försvagat immunförsvar till följd av exempelvis en organtransplantation eller en infektion.


Hur vanligt är lymfom?

Lymfom är en av de vanligaste formerna av cancer. Ungefär 1 av 50 personer kommer att få sjukdomen under sitt liv. I Sverige tycks inte antalet nya lymfomfall öka. Ungefär en miljon människor lever med lymfom runt om i världen idag. Cirka 360 000 nya fall upptäcks varje år och 2000 av dessa upptäcks i Sverige.

Finns det några kända orsaker till eller riskfaktorer i samband med lymfom?

Den främsta orsaken till lymfom är okänd. Vissa faktorer ökar risken för att drabbas av lymfom men endast ett fåtal människor med sjukdomen har utsatts för dessa riskfaktorer.

Några av de viktigaste riskfaktorerna är:

  • Vissa typer av virusinfektioner som t.ex. HIV eller Epstein-Barr virus (EBV).
  • Bakterieinfektioner som exempelvis med Helicobacter pylori (vilket är en bakterie som associeras till cancer i magsäcken och kan kopplas till en ovanlig form av lymfom som kallas MALT-lymfom).
  • Sjukdomar och läkemedel som försvagar kroppens naturliga försvarsmekanismer (immunförsvaret). Detta kallas ibland för immunosuppression.
Upp