Olika typer av lymfom Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom

Personerna på bilderna har inget med sammanhanget att göra

Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom drabbar ungefär 200 personer varje år varav de flesta är ungdomar och yngre vuxna. Till skillnad från de flesta tumörsjukdomar har Hodgkins lymfom en tvåpucklig åldersfördelning i västvärlden, med en första topp vid 15-30 år och en andra kring 65 år.

De flesta yngre patienter blir botade, och ju tidigare behandlingen kommer igång, desto större är chansen att bli frisk. Även om man behöver en andra behandlingsomgång har man möjlighet att bli helt botad.

Hodgkins lymfom startar som regel i en lymfkörtel eller i brässen (thymus), och sprider sig därefter först till närliggande lymfkörtlar och senare även till mer avlägsna lymfkörtlar och till mjälten. Andra vävnader såsom lunga, lever och skelett kan ibland vara angripna, speciellt i samband med återfall.

Utredning av Hodgkins lymfom

Utredningen görs hos specialist i hematologi eller onkologi beroende på var i landet den sker. För diagnostik krävs en kirurgisk biopsi av en hel lymfkörtel eller del av en tumör. Om en sådan operation inte kan göras, är man hänvisad till en biopsi med en så kallad mellannål. Materialet från biopsin används därefter för att ställa diagnos.

Man utreder även hur utbredd sjukdomen är, så kallad stadieindelning. Vid läkarundersökning noteras alla lymfkörtlar som går att känna och eventuellt mjälte. Inspektion av svalget görs eftersom halsmandlar (tonsiller) också är ett slags lymfkörtlar. För kartläggning av invärtes lymfom görs helkropps-skintigrafi med isotop (FDG-PET) i kombination med datortomografi av hals, bröstkorg och buk. Det sker även en noggrann bedömning av avvikelser i blodvärden.

Behandling av Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom är en mångfacetterad sjukdom som har varit botbar i många år, och behandlingarna har utvecklats successivt. Syftet är att dels bota patienten med så lite risk för långsiktiga biverkningar som möjligt, dels att förbättra för de som har en sämre prognos. Till de som har begränsad sjukdomsutbredning ges begränsad cytostatikabehandling och riktad strålbehandling. Till övriga ges cytostatikabehandling av varierande intensitet beroende på individuell riskprofil.

Eftersom Hodgkins lymfom är botbart startar behandling direkt efter diagnos även om patienten inte har några symtom.

Läs mer om olika behandlingsmetoder och dess biverkningar under avsnittet Behandling av lymfom.

Hodgkins lymfom och fertilitet

Vissa behandlingar med cytostatika och strålbehandling innebär ett hot mot fertiliteten hos alla män och pre-menopausala kvinnor. Den kan dock återkomma spontant, varför tillförlitlig antikonception skall tas om man vill undvika graviditet. För patienter i fertil ålder bör diskussion med sakkunnig på ett fertilitetscentrum erbjudas snarast möjligt, så att lämpliga fertilitetsbevarande åtgärder kan vidtas. Det kan bli aktuellt att spara spermier eller ägg, och kontakt skall i dessa fall tas med fertilitetscentrum före behandlingsstart.