T-cellslymfom

T-cellslymfom

Cirka 10-15 % av lymfomen utgår från T-lymfocyter (T-cellslymfom). Det finns ett antal olika typer av T-cellslymfom, varav de flesta är ovanliga.

T-cellslymfom delas in i perifera T-cellslymfom (som i sin tur har olika undergrupper) samt de som drabbar annan vävnad eller i första hand benmärg/blod. T-cellslymfom drabbar omkring 100 personer årligen, och har som regel sämre prognos än andra lymfom. De flesta T-cellslymfom är aggressiva, men det finns även lågmaligna undergrupper.

Behandlas vanligen med cytostatika

Liksom för övriga lymfom är ålder den viktigaste prognostiska faktorn. Den näst viktigaste är tumörbörda. T-cellslymfom har som regel sämre prognos än andra lymfom men det finns undergrupper med god prognos, exempelvis de T-cellslymfom som bara sitter i huden. Vanligen behandlas T-cellslymfom med cytostatika, ibland i kombination med antikroppar, och hos yngre patienter med tillägg av stamcellstransplantation. Prognosen är generellt sämre än vid DLBCL och majoriteten av patienterna blir inte botade trots aggressiv behandling. De former av T-cellslymfom som enbart sitter i huden behandlas med ljus- eller strålbehandling.

Läs vidare...

Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom drabbar ungefär 200 personer varje år varav de flesta är ungdomar och yngre vuxna. Till skillnad från de flesta tumörsjukdomar har Hodgkins lymfom en tvåpucklig åldersfördelning i västvärlden...

Mantelcellslymfom

Mantelcellslymfom utgår från en grupp B-lymfocyter som normalt finns i lymfkörteln, och drabbar knappt 100 personer varje år. Det är en relativt ovanlig form av lymfom. Sjukdomen sitter oftast i lymfkörtlar och benmärg, men kan också sitta i väggen i tjocktarmen...

Leva med lymfom

Att få diagnosen lymfom påverkar både den som är sjuk och den närmaste omgivningen. Utredning av misstänkt malignt lymfom sker numera ofta inom ramen för s.k. ”Standardiserade Vårdförlopp” (SVF). Dessa syftar till att göra tiden från ”välgrundad...