Vad är Lymfom?

Personerna på bilderna har inget med sammanhanget att göra

Vad är Lymfom / Lymfkörtelcancer?

Lymfom kallas även lymfkörtelcancer och är ett samlingsnamn för en rad olika cancersjukdomar som uppstår i kroppens lymfsystem. Dessa skiljer sig mycket åt vad gäller symtom, behandling och prognos. Därför är det viktigt för patienter och anhöriga att veta exakt vilken typ av lymfom det handlar om, för att kunna få korrekt information.

Lymfom beror på onormal tillväxt av celler i lymfsystemet

Vår kropp består av celler, och cancer beror på att celler börjar dela sig okontrollerat. När detta sker i det lymfatiska systemet, uppstår lymfom. De celler som börjar dela sig och växa till är en typ av vita blodkroppar, så kallade lymfocyter, oftast i lymfkörtlar, mjälte eller benmärg, men kan även ske exempelvis i skelett, lunga, lungsäck, mag-tarmkanal, centrala nervsystemet eller hud. Cellerna samlas då i lymfkärlen och orsakar knölar eller svullnader, vilket är det vanligaste symtomet vid lymfom.

Indelning av lymfom

Den äldsta indelningen, som i viss mån lever kvar, är Hodgkins lymfom (drabbar ca 150 individer i Sverige per år) och non-Hodgkin-lymfom (NHL, drabbar ca 2000 individer). NHL kan indelas i lågmaligna (indolenta/långsamt växande) och högmaligna (aggressiva/snabbt växande) samt i undergrupperna B- och T-cellslymfom, beroende på vilken typ av celler sjukdomen utgår ifrån. Normala B-lymfocyter skyddar mot bakterier och normala T-lymfocyter skyddar mot virus och svamp. Det finns ett 60-tal olika lymfomsorter där både behandling och prognos styrs av vilken sorts lymfom som diagnosticerades initialt.

Det finns ett 60-tal olika lymfomsorter där både behandling och prognos styrs av vilken sorts lymfom som diagnosticerades initialt.

Lymfom är den åttonde vanligaste cancerformen

Hodgkins lymfom, samt lymfoblastlymfom och andra ovanliga aggressiva lymfom kan drabba unga individer, medan de vanligaste lymfomtyperna huvudsakligen drabbar äldre personer, medianålder för insjuknande är drygt 70 år och den stora majoriteten är ålderspensionärer. De allra flesta lymfom är vanligare bland män än bland kvinnor, men behandlingsresultaten brukar vara bättre för kvinnor. Maligna lymfom är landets åttonde vanligaste cancerform. Lymfom har ökat sedan mitten på 1900-talet i hela västvärlden, men utvecklingen har idag avstannat. Andelen personer som lever med lymfom ökar dock, sannolikt beroende på både bättre diagnostik och behandlingsmetoder. Dessutom ökar andelen personer över 65 års ålder vilket medför att fler personer riskerar att få lymfom. Ungefär 1 av 50 personer kommer att få sjukdomen under sitt liv.

Det finns olika typer av lymfomLäs mer om dessa här

 

Varför får man lymfom/lymfkörtelcancer?

Idag vet man inte säkert vad som orsakar lymfom. Generellt sett finns inga starka samband mellan livsstilsfaktorer och lymfom förutom att man vid follikulära lymfom sett en viss koppling till rökning och aggressiva lymfom till övervikt (högt BMI). Föräldrar, syskon och barn till patienter med lymfom har en något förhöjd risk att drabbas men risken för den enskilde släktingen bedöms dock som mycket liten och motiverar inte lymfomutredning om det inte finns klinisk misstanke.

Den största riskfaktorn för lymfom är ålder. Några andra riskfaktorer har identifierats, men endast ett fåtal personer som får lymfom har utsatts för dessa (och de flesta som utsatts får inte lymfom):

  • Sjukdomar och läkemedel som försvagar kroppens immunförsvar, exempelvis efter genomgången organtransplantation (t.ex. njure, hjärta, lever, benmärg) med efterföljande immundämpning eller långvarig cytostatikabehandling.
  • Autoimmuna sjukdomar såsom t.ex. reumatoid artrit.
  • Vissa typer av virusinfektioner, som (obehandlad) HIV eller kronisk Epstein-Barrvirus (EBV) – infektion.
  • Bakterieinfektioner som Helicobacter pylori.
  • Exponering för vissa typer av bekämpningsmedel, lösningsmedel och färgämnen.

Läs vidare inom detta avsnitt

Lymfsystemet

Blodet i vår kropp innehåller olika celler - röda blodkroppar, vita blodkroppar (huvudgrupper granulocyter och lymfocyter), och blodplättar (trombocyter). De vita blodkropparna cirkulerar i lymfsystemet (dit även mjälten räknas)...

Vilka symtom ger lymfom?

Det vanligaste symtomet vid lymfom är en eller flera svullna, ofta oömma lymfkörtlar (lymfknutor) på ytliga lokaler enligt ovan. Dessa är oftast större än de små körtlar man kan notera i samband med infektion, de är oömma, rundare och fastare i konsistensen.

Utredning och diagnos

Efter remiss till specialist (hematolog eller onkolog) för misstänkt lymfom kallas patienten, om vissa kriterier uppfylls enligt ”Standardiserat vårdförlopp”, för en första läkarundersökning inklusive genomgång av sjukhistoria.