Omvårdnad vid maligna lymfom

Patienter som remitteras till hematologi eller onkologi på grund av misstänkt eller bekräftat malignt lymfom tas om hand på sjukhusens specialistmottagningar. Vid allvarliga symtom eller nedsatt allmäntillstånd kan den första kontakten ske via inläggning på specialavdelning. Därefter görs utredning och fortsatt behandling oftast inom öppenvården.

Teamet består i vanliga fall av flera specialistkompetenta läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Funktioner som dietist, perukmakare, kurator hjälper till vid behov.

Kontaktsjuksköterska

Alla patienter skall ha en namngiven kontaktsjuksköterska på mottagningen/teamet. Detta underlättar kontakter och ökar möjligheterna för patienterna att bli delaktiga i sin vård. Kontaktsjuksköterskan bör vara med vid läkarbesök som inkluderar diagnosbesked och behandlingsplanering, och fungerar som första kontakt när patienten hör av sig till mottagningen.

Min vårdplan

Varje patient med cancer skall ha egen skriftlig plan för utredning och behandling. Den följer patienten även vid byte av vårdgivare.

1177

Via 1177.se kan patienten logga in på sin sida med tillgång till mottagningar och vårdavdelning. Här finns bland annat journalöversikter och en lista från apoteket på aktuella läkemedel. Patienten kan även skicka meddelande till berörd mottagning.

Cancerrehabilitering

Behovet av rehabilitering skall bedömas regelbundet och kan för patientens del gälla symtom, eller biverkningar och komplikationer av behandlingen. Detta omfattar också psykologiska och existentiella aspekter på sjukdomen. Barn som närstående kan också behöva tas upp. Behoven av rehabilitering är individuella och det finns detaljerade vårdprogram för cancerrehabilitering.

Läs vidare inom detta avsnitt

Vilka symtom ger lymfom?

Det vanligaste symtomet vid lymfom är en eller flera svullna, ofta oömma lymfkörtlar (lymfknutor) på ytliga lokaler enligt ovan. Dessa är oftast större än de små körtlar man kan notera i samband med infektion, de är oömma, rundare och fastare i konsistensen.

Utredning och diagnos

Efter remiss till specialist (hematolog eller onkolog) för misstänkt lymfom kallas patienten, om vissa kriterier uppfylls enligt ”Standardiserat vårdförlopp”, för en första läkarundersökning inklusive genomgång av sjukhistoria.

Behandling av lymfom

Alla lymfom är behandlingsbara. Vissa lymfom är botbara, de övriga får betraktas som ”kroniska”, där modern behandling oftast innebär lång sjukdomsfri överlevnad.